การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ
เรื่อง การจัดการสุขภาพ ระบบสืบพันธุ์ และผสมพันธุ์ช้างเอเชีย

(“International Training Course on Asian Elephant Health, Reproduction and Breeding Management”)

 ในระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2554

           ศูนย์การศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ 1) สถาบันคชบาลแห่งชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2) The Royal Veterinary College, University of London, United Kingdom  3) Zoological Society of London, United Kingdom ได้มีการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ  เรื่อง “การจัดการสุขภาพ ระบบสืบพันธุ์ และผสมพันธุ์ช้างเอเชีย (Asian Elephant Health, Reproduction and Breeding Management) ขึ้นสำหรับสัตวแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพช้าง ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 10 ประเทศ  รวมทั้งสิ้น 13 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ได้มีการเพิ่มพูนทักษะแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และ ประสบการณ์  ในเรื่องการจัดการดูแลสุขภาพ ตลอดจนทางด้านระบบสืบพันธุ์และพันธุกรรมของช้างเอเชีย อันจะก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในการทำงานต่อไป ในระหว่างวันที่ 4–8 กรกฎาคม 2554 ณ  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยได้รับการสนับสนุนจาก The Prime Minister’s Initiative for International Education (PMI2), British Council, UK

            ทั้งนี้กิจกรรมที่ได้ดำเนินการในวันและเวลาดังกล่าวประกอบด้วย การตรวจสุขภาพช้าง การตรวจระบบสืบพันธุ์ทั้งเพศผู้และเพศเมีย การสำรวจระบบนิเวศวิทยาที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงช้าง การอภิปรายกลุ่มซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการจัดการและรักษาช้าง ซึ่งผู้ดำเนินงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์ช้างเอเชียต่อไปในอนาคต และหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดีเช่นนี้ตลอดไป