เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า ร่วมกับ สำนักนายกรัฐมนตรี จัดประชุมการจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ20 ปี(พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ทำงานด้านช้างเลี้ยงในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อจะได้นำความคิดเห็นดังกล่าวมาปรับใช้ในการจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ 20 ปีโดยในการประชุมมีประเด็นสำคัญดังนี้คือ การตั้งกองทุนช้าง กฎหมายช้าง และสวัสดิภาพของช้างการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช้างและ การส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับช้าง โดยมีการทำกิจกรรมที่หลากหลายอาทิเช่น การวาดภาพแสดงความคิดเห็นเพื่อสะท้อนมุมมองและความเป็นจริง และนำมาเกี่ยวโยงกับการอนุรักษ์ช้าง การกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดเป้าประสงค์ และการออกแบบรูปแบบกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ช้างอย่างยั่งยืน ซึ่งทำให้ได้รับความสนใจอย่างมากจากเจ้าของปางช้าง มูลนิธิ นักวิชาการ นักอนุรักษ์ และสัตวแพทย์ ทำให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวนกว่า 70 คน