การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “การจัดการสุขภาพ ระบบสืบพันธุ์ และ ผสมพันธุ์ช้างเอเชีย”

ในระหว่างวันที่ 11 -15 กรกฎาคม 2559

 

          คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก 3 สถาบันได่แก่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  The Royal Veterinary College, University of London, United Kingdom และ Zoological Society of London, United Kingdom ในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง การจัดการสุขภาพ ระบบสืบพันธุ์ และ ผสมพันธุ์ช้างเอเชีย (International Training Course on “Asian Elephant Health, Reproduction and Breeding Management”) ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการ EU Asia-Link elephant programme และได้รับงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่งจาก Brian Nixon Fund for the protection of elephants in Thailand โดยจัดขึ้นในระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ถึงวันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2559 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ซึ่งในงานอบรมจะให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติและทดลองด้วยตนเอง เพื่อทำให้เกิดความรู้เข้าความใจอย่างถ่องแท้ ดังนั้นจึงทำให้การอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากทำให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 30 คน จากหลาหลายประเทศเดินทางมาเข้าร่วมงาน

          โดยในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานอบรมครั้งนี้ ซึ่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นช่องทางที่จะช่วยพัฒนาและมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้มีการเพิ่มพูนทักษะ แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และ ประสบการณ์  ในเรื่องการจัดการดูแลสุขภาพ ตลอดจนทางด้านระบบสืบพันธุ์และพันธุกรรมของช้างเอเชีย อันจะก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในการทำงานต่อไป