ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ได้จัดงาน “ การประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2560” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในแวดวงเหล่าชาวช้าง ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กร นักวิชาการ หมอช้าง ควาญช้าง ปางช้าง ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาทางออกร่วมกัน อีกทั้งยังถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการได้นำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพช้างได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 250 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2560 ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง