“ช้าง : คุณค่าแห่งชีวิต (Elephant : Worth of Life)”

 

ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันคชบาลแห่งชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ร่วมจัดการประชุมช้างแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ อาคารกัลยานิวัฒนาการุณย์ สถาบัน
คชบาลแห่งชาติ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน งานวิจัยเรื่องช้าง อีกทั้งยังเป็นแหล่งสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดและสถานการณ์ช้างที่เกิดขึ้นในรอบปีระหว่างนักวิชาการและบุคลากรในวงการช้าง รวมไปถึงเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมกันปกป้อง และอนุรักษ์ช้าง ซึ่งภายในงานประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 นั้น ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องช้างในหลากหลายมิติ อาทิเช่น เรื่องกระบวนการสร้างความมั่นใจและความสัมพันธ์ของช้างป่าเพศผู้   การวัดค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีเอ๊กซ์ของเนื้อเยื่อกระดูกและเนื้อเยื่อนุ่มส่วนหางของช้างเอเชีย   การศึกษาวงรอบการสืบพันธุ์และการทดลองผสมเทียมช้างไทยในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว   ประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ของช้างเอเชียในปางช้างเพื่อการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ประเทศไทย และ เรื่องการดูแลและการจัดการช้างป่วยติดเตียง พังบัวสวรรค์ โรงพยาบาลกระบี่

นอกจากการนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น ภายในงานยังมีการจัดเวทีเสวนาสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิด และสถานการณ์ช้างที่เกิดขึ้นในรอบปีระหว่างนักวิชาการและบุคลากรในวงการช้างในหัวข้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสวนาในหัวข้อ “การดูแลรักษาช้างตามหลักสวัสดิภาพ” โดย สพ.ญ.ศุภกานต์ แก้วโชติ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  รศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย์ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สพ.ญ.ภัทร เจริญพันธุ์ : กรมปศุสัตว์ น.สพ.ทวีโภค อังควานิช : สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ  และสพ.ญ.เยาประภา มาธุระ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 “การจัดการปางช้างตามหลักสวัสดิภาพ” โดย คุณพิชกร กัลมาพิจิตร : Asian Captive Elephant Standards  คุณวนชาติ บูรพาเกียรติ : ปางช้างไทยเอเลเฟ่นโฮม  คุณปานทอง สอาดศรี : ปางช้างเทียมจันทร์  รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และน.สพ.ขจรพัฒน์ บุญประเสริฐ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้มีการประชุมจัดทำคู่มือสวัสดิภาพช้างเลี้ยง ซึ่งถือได้เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

ในงานนี้มีไฮไลท์พิเศษ คือ ได้รับเกียรติจาก คุณอเล็กซานเดอร์ ไซมอน เรนเดลล์ นักแสดงหนุ่มลูกครึ่งไทย-อังกฤษ จาก Environmental Education Centre Thailand ในการเข้าร่วมเสวนาเรื่อง “หลักสวัสดิภาพสัตว์: Five domains / Five Freedoms” ร่วมกับน.สพ.วิศิษฐ์ อาศัยธรรมกุล : องค์การสวนสัตว์  ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต : สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย  และสพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่งในงานประชุมนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทำให้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 300 คน จากทั้งภาครัฐและเอกชน ทางคณะผู้จัดงานต้องขอขอบคุณ บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด, บริษัท เอ.พี.เทค จำกัด, มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี