คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันคชบาลแห่งชาติจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรพยาบาลช้างขั้นก้าวหน้าครั้งที่ 2 ” ระหว่างวันที่ 11 – 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาล จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ปางช้างและผู้ดูแลช้างได้เข้าใจหลักการเบื้องต้น และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานร่วมกับช้างรวมถึงเป็นการส่งต่อความรู้ให้แก่บุคลากรอื่น ๆ ในปางช้าง โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน