ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณ Tint Lwin Thaung ผู้อำนวยการ The Nature Conservancy Myanmar Country Program สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมคณะ ในการเข้าศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมและงานวิจัยต่างๆของของศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือเพื่อการดูแลช้างเอเชียระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ คุณ Tint Lwin Thaung ยังได้เข้าพบปะหารือร่วมกับ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ด้วย