วันที่ 26 มิถุนายน 2562

ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการการทดสอบการใช้กล้องอินฟราเรดภาคสนาม เพื่อเป็นเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ ในประเมินการใช้งานด้านการวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยและเพื่อการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้านการส่งเสริมสวัสดิภาพช้างต่อไป