ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเรื่อง การจัดการสุขภาพ ระบบสืบพันธุ์ และ ผสมพันธุ์ช้างเอเชีย ครั้งที่ 6

           ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานอีก 3 สถาบัน คือ 1) สถาบันคชบาลแห่งชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  2) The Royal Veterinary College, University of London, United Kingdom  3) Zoological Society of London, United Kingdom  พร้อมได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก 1) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2) ปางช้างแม่สา  3) University of Peradeniya, Sri Lanka  4) Elephant Transit Home, Udawalave, Sri Lanka  และ Smithsonian’s Conservation Biology Institute, USA

ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ  เรื่อง “การจัดการสุขภาพ ระบบสืบพันธุ์  และผสมพันธุ์ช้างเอเชียครั้งที่ 6” ขึ้นสำหรับสัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพช้างทั้งในและต่างประเทศ  เมื่อวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน แลกเปลี่ยนความรู้ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพและการจัดการ ตลอดจนทางด้านระบบสืบพันธุ์และพันธุกรรมของช้างเอเชีย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางด้านการจัดการสุขภาพ ระบบสืบพันธุ์ และ อนุรักษ์ช้างเอเชียด้วย

โดยกิจกรรมที่ดำเนินการ คือ การเรียนการสอนทางไกลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต (online course) ที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องศึกษาและปรับพื้นฐานทางความรู้ทางทฤษฎีก่อนมาฝึกปฏิบัติ ณ ประเทศไทย ส่วนภาคปฏิบัติจะเป็นการบรรยายพิเศษและอภิปรายเกี่ยวกับการจัดการ การดูแลสุขภาพ และระบบสืบพันธุ์ของช้างเอเชีย ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และการฝึกปฏิบัติการจัดการดูแลสุขภาพ และระบบสืบพันธุ์ของช้าง  ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย  สถาบันคชบาลแห่งชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  จังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 27 คน จาก 10 ประเทศทั่วโลก