เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า และทีมงาน ให้การต้อนรับ Ms. Linda Reifschneider ประธาน Asian Elephant Support และคณะ ในโอกาสเข้ามอบเงินบริจาคให้แก่ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า สำหรับจัดซื้อรถให้บริการวิชาการและการรักษาช้างเคลื่อนที่ ในพื้นที่เขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง