วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนคณบดี เข้ารับเกียรติบัตรจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในโอกาสที่ให้ ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานต้นแบบในการปกป้องคุ้มครองสัตว์

ขอขอบคุณที่เห็นความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อปกป้องและส่งเสริมสวัสดิภาพของช้าง

The National Legislative Assembly certifies that the Center of Elephant and Wildlife Research, Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University is the model organization in protecting of the animals.

Thank you very much for seeing our work in protection and enhance the elephant welfare