เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเข้าร่วมงานวันช้างไทย ณ ปางช้างแม่สา และเข้ารับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า จากปางช้างแม่สาอาณาจักรไทย MSEC & Elephant Kingdom และ มูลนิธิชูชาติ กัลมาพิจิตร จำนวน 100,000 บาท