สพ.ญ.ภัคนุช บันสิทธิ์ สัตวแพทย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยม (The excellent oral presentation award) ในงานประชุม Asian Society of Conservation Medicine (ASCM) Meeting ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2558 ณ Zoological Garden, Yangon ประเทศเมียนม่าร์ ในการนำเสนอรายงานสัตว์ป่วยเรื่อง Clostridium perfringens type A Infection in an Asian Elephant (Elephas maximus): A Case Report ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารที่สามารถพบได้ในช้างเลี้ยงและก่อโรครุนแรงจนอาจถึงแก่ชีวิตได้ โดยมี อ.น.สพ.เฉลิมชาติ สมเกิด อาจารย์ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า และ ผศ.น.สพ.ดร.กฤษฏากรณ์ พริ้งเพราะ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการรายงานสัตว์ป่วย