ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการปางช้าง ในด้านการป้องกันและจัดการสุขภาพช้าง ครั้งที่ 2/2562 เขตอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ทำการ อบต.แม่วิน โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่าฯ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง The Thai Elephant Conservation Center Lampangโรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย Elephant Hospital, TECC Thai Elephant Alliance สมาคมสหพันธ์ช้างไทย มาให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การจัดการสวัสดภาพช้าง การจัดการสุขภาพช้างในปางช้าง โรคไวรัสเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้าง และการจัดการช้างตกมัน