เสวนาวิชาการ ช้าง สัตว์ป่า และสัตว์ชนิดพิเศษ ประจำปี 2566

            ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ จัดโครงเสวนาวิชาการช้าง สัตว์ป่า และสัตว์ชนิดพิเศษ ครั้งที่1 ประจำปี 2566 Conservation in >>
“ How to deal with EEHV suspected case in Asian elephant calf ? ”เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ และงานวิจัยทางด้านช้าง สัตว์ป่า และสัตว์ชนิดพิเศษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน รวมไปถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ช่องทางสำหรับการติดต่อ และสร้างเครือข่ายในการทำงานระหว่างสัตวแพทย์ ณ ห้องSmart Classroom E408 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566