โครงการบริการสุขภาพและสวัสดิภาพของช้างเลี้ยงในพื้นที่ภาคเหนือ

                   อ.ดร.สพ.ญ.ภัคนุช บันสิทธิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า พร้อมด้วยสัตวแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะทำงานจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าติดตามความก้าวหน้า “โครงการบริการสุขภาพและสวัสดิภาพของช้างเลี้ยงในพื้นที่ภาคเหนือ” และร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะควาญช้างและผู้ดูแลช้าง (คุณวุฒิวิชาชีพควาญช้าง) ภายใต้การประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมการออกตรวจรักษาช้างป่วย การให้คำแนะนำควาญช้าง เจ้าของช้าง และปางช้างด้านการจัดการเลี้ยงดูช้างและการป้องกันโรค ร่วมกับ หน่วยบริการสุขภาพช้าง คลินิกสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ณ ปางช้างในเขตอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566