การจัดอบรม
เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ด้านการท่องเที่ยวช้างสำหรับบุคลากรท่องเที่ยวช้าง”
(Elephant tourism potentialities and knowledge enhancement for elephant tourist staffs)
จัดอบรม จำนวน 2 ครั้ง คือ
                                  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 – 16 สิงหาคม พ.ศ.2565
                                  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 – 13 กันยายน พ.ศ.2565
                                     ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่
 
              โดยได้รับเกียรติจาก ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ จัดโดยศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นเวทีให้กับผู้ที่มีส่วนสำคัญด้านการท่องเที่ยวช้างมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ไปด้วยกัน และเป็นการสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับช้าง รวมทั้งเป็นการให้ความรู้และข้อเท็จจริงเชิงวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับช้าง เช่น การจัดการเลี้ยงดูช้างเพื่อการท่องเที่ยว นำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่สามารถนำไปเผยแพร่ให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องในอนาคต ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ เช่น ปางช้าง มัคคุเทศก์ ควาญช้าง เป็นต้น
 
      ท้ายนี้ขอขอบพระคุณหน่วยงานสำคัญที่ให้การสนับสนุนจนก่อให้เกิดโครงการอบรมนี้ขึ้นมา ประกอบด้วย หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้ง สมาคมสหพันธ์ช้างไทย เป็นอย่างยิ่ง ในการสนับสนุนการดำเนินการด้านต่าง ๆ และขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีก ในโอกาสต่อไป