โครงการเรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ด้านการท่องเที่ยวช้างสำหรับบุคลากรท่องเที่ยวช้าง” Elephant tourism potentialities and knowledge enhancement for elephant tourist staffs  เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด

ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาแล้วนั้น และ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 – 13 กันยายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอบรมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวช้างและสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับช้าง ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ เช่น ปางช้าง มัคคุเทศก์ ควาญช้าง เป็นต้น รวมทั้งเป็นการให้ความรู้และข้อเท็จจริงเชิงวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับช้าง เช่น การจัดการเลี้ยงดูช้างเพื่อการท่องเที่ยว นำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่สามารถนำไปเผยแพร่ให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องในอนาคต

ทั้งนี้ ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณหน่วยงานสำคัญ อันได้แก่ หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมสหพันธ์ช้างไทย ที่ให้ความสนับสนุนการจัดอบรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่ได้สละเวลาเพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

#ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า

ภาพและข่าวโดย #PRandCI_VETCMU