ลูกช้าง มช. อาสาทำโป่งอาหารช้าง

 นักศึกษา มช. ร่วมกับหลากหลายหน่วยงานจัดทำ “ค่ายโป่งอาหารช้าง” เพื่อปรับปรุงคุณภาพ “โป่งดิน” ในพื้นที่ธรรมชาติโดยการเสริมเกลือและแร่ธาตุที่จำเป็นลงในดิน เพื่อให้ช้างมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ ณ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับเลี้ยงดูและปรับพฤติกรรมช้างก่อนการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ชมรมเพื่อนสัตว์ป่า สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ,เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช, สถาบันคชบาลแห่งชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้มีแนวคิดในการจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงแหล่งอาหารของช้าง โดยเมื่อคำนึงในด้านเวลาของการจัดกิจกรรมแล้ว จึงมีความเหมาะสมแก่การจัดกิจกรรม “ค่ายทำโป่งอาหารช้าง” โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 6 และมีแนวคิดในการเข้าไปปรับปรุงโป่งดิน ซึ่งถือเป็นแหล่งแร่ธาตุที่สำคัญของช้าง ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง อันเป็นพื้นที่ในการเลี้ยงดูและปรับพฤติกรรมช้างก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ โดยในปัจจุบันได้มีการปล่อยช้างกลับคืนสู่ป่าดอยผาเมืองอย่างต่อเนื่อง การเข้าไปทำโป่งโดยการเสริมแร่ธาตุที่จำเป็นของช้างลงไปในดิน จึงทำให้ช้างมีแหล่งอาหารและแร่ธาตุที่สมบูรณ์ และสามารถดำรงชีวิตในป่าที่มีจำกัดได้อย่างปกติสุข

กิจกรรมทำโป่งครั้งนี้ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม พ.ศ.2561 และได้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจาก “ลูกช้าง มช.” นักศึกษาจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยถึง 17 คณะ จำนวนรวมกว่า 80 คน

นอกจากการทำโป่งแล้ว ทางชมรมเพื่อนสัตว์ป่ายังมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญในการให้ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยา และการอนุรักษ์ช้างเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของช้างและสามารถพัฒนาแนวความคิดในเชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นแรงผลักดันในการอนุรักษ์ช้างต่อไปได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีการบรรยาย และให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับช้างและการอนุรักษ์ โดย อ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด อาจารย์ประจำภาควิชาคลีนิคสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าช้างและสัตว์ป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปยัง ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ อ.งาว จ. ลำปาง ซึ่งเป็นบ้านหลังสุดท้ายของช้างชราและช้างพิการ และได้รับเกียรติจาก น.สพ.เพชรธิศักดิ์ สมบัติภูธรฝ่ายโรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง มาบรรยายและให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย

ทั้งนี้แม้กิจกรรมค่ายทำโป่งอาหารช้าง จะจัดทำในช่วงเวลาเพียงสั้นๆ แต่ก็ทำให้วัตถุประสงค์ของค่ายสามารถบรรลุผลเป็นอย่างดี นั่นคือ การที่ช้างหรือสัตว์ป่าชนิดอื่นๆในผืนป่าธรรมชาติ ได้มีแหล่งเสริมแร่ธาตุอาหารสัตว์อย่างเพียงพอต่อการดำรงชีวิต รวมถึง นักศึกษาผู้ที่ร่วมโครงการทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆเกี่ยวกับช้างไทยมากขึ้น และตระหนักถึงความสำคัญของช้างและป่า เพื่อพัฒนาแนวความคิดในเชิงสร้างสรรค์และเป็นแรงผลักดันในการอนุรักษ์ช้างต่อไปได้อย่างยั่งยืน ในอีกแง่มุมหนึ่งทางค่ายยังได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องต่างๆมากมาย ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์กันในแง่ของสังคมที่แนบแน่นมากขึ้น