แบบฟอร์มบริจาคเงิน (DONATION FORM)

บัญชีธนาคาร (Bank Account)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง” 

เลขที่บัญชี 667-296062-4   

บัญชีออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Bank name: Siam Commercial Bank Public Company Limited

Bank Account name: Project Excellent Center of Elephant Research and Education

Account number: 667-296062-4                   

Branch: Chiang Mai University Branch                       

Account Type: Saving

SWIFT code: SICOTHBK

Bank Address: 239 Huay Kaew Road, Suthep, Muang, Chiangmai, Thailand  50200