แบบฟอร์มบริจาคเงิน (DONATION FORM)

บัญชีธนาคาร (Bank Account)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี “โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า)” 

เลขที่บัญชี 667-446063-8   

บัญชีออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Bank name: Siam Commercial Bank Public Company Limited

Bank Account name:  Animal Hospital

Account number: 667-446063-8                  

Branch: Chiang Mai University Branch                       

Account Type: Saving

SWIFT code: 

Bank Address: 239 Huay Kaew Road, Suthep, Muang, Chiangmai, Thailand  50200