ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2562ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย Elephant Hospital, TECC มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย (Asian elephant Foundation of Thailand)และ Thai Elephant Alliance สมาคมสหพันธ์ช้างไทย ได้ออกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสำรวจประชากรช้าง ตรวจรักษาและให้บริการสุขภาพช้าง

During 29 Jan – 9 Feb 2019, Center of elephant and wildlife research ,FVM.CMU joined with Research and Elephant healthcare servises Institute livestock separtment, National Elephant Institute FIO, Asian Elephant Foundation of Thailand and Thai Elephant Alliance working on captive elephant population survey and providing individual health check and treatment for elephants that living in Chiang Mai province.