โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านการอนุรักษ์ช้างเอเชียสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

(The Asian elephant conservation course for foreigners 1st of 2023)

             ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า จัดโครงการรับนักศึกษาต่างชาติ จากหลายสหสาขาวิชา เพื่อเข้ามาศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับช้างเอเชีย ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อาทิ ชีววิทยาช้างเอเชีย การเลี้ยงช้างในเขต วิถีชีวิตที่มีความเกี่ยวข้องกับช้าง การอนุรักษ์ช้าง ภายใต้การกำกับดูแลของ อาจารย์ และสัตวแพทย์ จากศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า อย่างใกล้ชิด ภายใต้โครงการการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการอนุรักษ์ช้างเอเชีย โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำองค์ความรู้ และแนวคิด เกี่ยวกับช้างในหลากหลายแง่มุม ไปใช้ในการจัดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อช้าง และชุมชนต่อไป อีกทั้ง ยังถือเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับช้างเอเชีย อันจะก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในการทำงาน รวมถึงเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องสู่สาธารณะต่อไป